May 18, 2018

Posted | 96 Comments

Umsamo (Iziko La Mathongo)

Umsamo (Iziko La Mathongo)

Lena incwadi kakhabazela yokuqala osikothweni lwezincwadi zakhe zochunguchunga lwezasemsamo. Umsaukhumbula kahle waqala ngencwadi eyabe ibhalwe ngesilungu esihloko sithi: Umsamo The New Business African Literacy, nokho esatholoakala nayo ezitolo. Ziningi-ke izincwadi esezivelile emva kwalencwadi kodwa ayikho esashaya lena ekhanda ngokuthengisa. Ivele-ke lencdwadi ngonyaka 2008...

Read More