May 18, 2018

Posted in General | 19 Comments

Umsamo Nezibi Zezala

Umsamo Nezibi Zezala

Mfowethu, Dadewwethu, nz zonke izikhundla zethu, nobukhulu bethu bamabhizinisi, nemali nodumo, neziqu zamanyuvesi ngingebale konke singazikhohlisi asikhululekile. Ukhululeke kanjani usathata izibi zakini nezakwakho uyozilahla lapho ungazi khona. Izala lihpi? iphi lemfuyo: Bheka unomuzi kanokusho esilungwini esiphakame, uhamba ngemoto kanokusho, eyemali angisayiphati, ingane nanka ama tender nenkohlako kodwa uhlulwa ilokhu: ukuvuka ulale ngomili lwesi ngisi nezingane zakho imali ikhona asiphiki izimoto zimile ngaphandle asikuphikisi: Kodwa uhlulwa nje ilokhi: Ngabe sengidlala ngawe uma ngingathi buyisa imfuyo yoyihlo mkhulu:Sekuyizibi zayizolo nakuthangi nakusasa. Nazi izibi owazilahla.

Leave a Reply