May 18, 2018

Posted in General | 113 Comments

Umsamo (Iziko La Mathongo)

Umsamo (Iziko La Mathongo)

Lena incwadi kakhabazela yokuqala osikothweni lwezincwadi zakhe zochunguchunga lwezasemsamo. Umsaukhumbula kahle waqala ngencwadi eyabe ibhalwe ngesilungu esihloko sithi: Umsamo The New Business African Literacy, nokho esatholoakala nayo ezitolo. Ziningi-ke izincwadi esezivelile emva kwalencwadi kodwa ayikho esashaya lena ekhanda ngokuthengisa. Ivele-ke lencdwadi ngonyaka 2008 okunamhlanje isithengise ngaphezulu kwezinkulungwane ezingamashimi amahlanu. Singathi lencwadi isiyibhayibheli lesintu njengalokhu akasekho ongafuni ukuthi angabinayo ekhaya nekhaya lakhe. Noma ngabe wenzani iyona ekulawulelayo ukuthi landela kanjani kuhkona konke okwenzekhayo. Ngisho amatwasa namhlanje nabepalhi bendabuko abaqedile uma bengafundile lencwadi. Ingumuhlahlandlela wesintu sakhithi nokwenziwa kwezinto nolwazi obaba mkhulu nezalukazi abajamba nakho bangasihlebela ngakho.

ukuqoqile-ke manje okaKhabazela yena akubiza ngokuthi”Izibi lezi zezala” ngoba ngabe wonke umuntu uyayazi lento ukube abamhlope abafikanga basephuca izwi lethu elalimumethe womalomfume wolwazi. lenncwadi- ke isichibiyelwe ekungcineni ngesahluko esikhuluma kabanzi ngokwelashwa komsamo, okuyinto elhupha abaningi: Nokho uKhabazela uthi uthe akafufake lokhu ngoba kuyaphutuma nakuba iseza incwadi ekhuluma ngqo ngolwelashwa nokulungiswa komsamo.

Leave a Reply